Συμφωνία συνεργασίας με την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (HDB), για τη χορήγηση δανείων επενδυτικού χαρακτήρα ή/και κεφαλαίου κίνησης, με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, υπέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς.

Διαχειριστής του Ταμείου είναι η HDB και τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια αφορούν σε πόρους, που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα (γεωργοί και κτηνοτρόφοι), καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στην επεξεργασία τροφίμων, με τελικό προϊόν γεωργικό (μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις).

Με τα δάνεια του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δίνεται η δυνατότητα στους επιλέξιμους πιστούχους, βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) που θα καταθέσουν, να καλύψουν τόσο επενδυτικές ανάγκες όσο και λειτουργικές δαπάνες.

Τα δάνεια κυμαίνονται από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ με διάρκεια από 2 έως και 5 έτη. Για τα πρώτα δύο χρόνια είναι άτοκα, καθώς το επιτόκιό τους επιδοτείται κατά 100% από το Ταμείο, ενώ για την υπολειπόμενη διάρκεια, το επιτόκιό τους θα είναι μειωμένο κατά 50%, σε σχέση με το επιτόκιο αντίστοιχων δανείων, λόγω της άτοκης συνεισφοράς αυτού.

Πρόσθετο πλεονέκτημα των δανείων αυτών είναι το γεγονός ότι για τη λήψη τους δεν απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις/αγρότες μπορούν παράλληλα να κάνουν χρήση τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών (mentoring) μέσα από συνεργαζόμενες με την Τράπεζα Συμβουλευτικές εταιρείες. Για την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη η επιχείρηση/αγρότης μπορεί να λάβει επιπλέον επιχορήγηση 300 ευρώ, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι παραδοσιακά η τράπεζα του πρωτογενούς τομέα υποστηρίζοντας τους αγρότες σε κάθε τους βήμα. Για το λόγο αυτό ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους της Δράσης, ότι μπορούν να υποβάλλουν σήμερα κιόλας τις δύο απαραίτητες αιτήσεις:

-Την 1η στην πλατφόρμα KYC (Know Your Costumer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας www.hdb.gr για να πάρουν τον μοναδικό κωδικό επιλεξιμότητας και

-Τη 2η στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr , επιλέγοντας την Τράπεζα Πειραιώς.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του αιτήματος, ο επιχειρηματίας/αγρότης μπορεί να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, προσκομίζοντας το έντυπο της αίτησης από το ΠΣΚΕ, ώστε να προχωρήσει το αίτημα χρηματοδότησής του.

ΠΗΓΗ